Insurelab Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. 

 

KVKK AYDINLATMA METNİ

Bu yasal bildiri, "finsuretex.com" web sitesinin kullanım koşullarını belirler. Tam detaylarıyla "Insurelab Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş." (bundan sonra "şirket" olarak anılacaktır), İstanbul, Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Cad. Pardus Plaza No: 4 Şişli adresinde bulunan ve info@insurelab.com.tr e-posta adresine sahip olan, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı, No: 436765 sicil numarasıyla kayıtlı ve Vergi Kimlik Numarası 4651434444 ile kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.


Insurelab Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (Insurelab) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Insurelab olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Insurelab ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından çıkartılan kanun sınırları çerçevesinde işlemekteyiz.

 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Insurelab tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Insurelab ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. Ayrıca, Insurelab hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Insurelab tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, Insurelab tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Insurelab’in ve Insurelab ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Insurelab’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Insurelab’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Insurelab tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Insurelab tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Insurelab ‘in ve Insurelab ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Insurelab’ in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Insurelab’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Insurelab tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Insurelab’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Insurelab’e iletmeniz durumunda, Insurelab talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Insurelab tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 

Hak Ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz
İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi KVKK Başvuru Formu dilekçesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus Plaza No:4   İç Kapı No:4 Şişli İstanbul adresimize bizzat elden iletebilir veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla posta yoluyla ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ"in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@Insurelab.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Insurelab Insurance and Reinsurance Brokerage Inc.

DATA PROTECTION NOTICE – KVKK (PDPL)  Clafication text

Insurelab Insurance and Reinsurance Brokerage Inc. (Insurelab) places utmost importance on the security of your personal data. With this awareness, we handle all types of personal data belonging to individuals associated with Insurelab, including those benefiting from our products and services, in compliance with the Law on the Protection of Personal Data numbered 6698 ("PDPL"), which has been approved by the Turkish Grand National Assembly. We are committed to processing and storing your personal data with great care, fully aware of our responsibility, within the legal limits set by the legislation.

Collection, Processing, and Purpose of Processing Personal Data

Your personal data may be collected by Insurelab through various methods such as verbal, written, or electronic means, including offices, websites, social media platforms, mobile applications, and similar channels, depending on the product, service, or commercial activity provided by Insurelab. Your personal data may be processed and updated as long as you benefit from Insurelab's products and services. Additionally, when you use our website with the intention of using Insurelab services, your personal data may be processed. The collected personal data will be processed within the scope of the conditions and purposes of personal data processing specified in Articles 5 and 6 of the PDPL, including conducting necessary studies by our relevant departments to provide you with the products and services offered by Insurelab, customizing Insurelab's products and services according to your preferences, usage habits, and needs, ensuring legal and commercial security of individuals in business relations with Insurelab, determining and implementing Insurelab's commercial and business strategies, and ensuring the implementation of Insurelab's human resources policies.

Transfer of Processed Personal Data and Recipients

Your collected personal data may be transferred to our business partners, suppliers, legally authorized public institutions and private individuals within the framework of the conditions and purposes of personal data processing specified in Articles 8 and 9 of the PDPL, for the purpose of conducting necessary studies by our departments to provide you with the products and services offered by Insurelab, customizing Insurelab's products and services according to your preferences, usage habits, and needs, ensuring legal and commercial security of individuals in business relations with Insurelab, and determining and implementing Insurelab's commercial and business strategies.

Method and Legal Basis of Personal Data Collection

Your personal data is collected through any means, including verbal, written, or electronic methods, by Insurelab in line with the purposes mentioned above, aiming to fulfill Insurelab's contractual and legal responsibilities within the legal framework. The personal data collected for this legal reason may be processed and transferred for the purposes stated in items (1) and (2) of this text within the scope of the conditions and purposes of personal data processing specified in Articles 5 and 6 of the PDPL.

Rights of the Personal Data Owner under Article 11 of the PDPL

As personal data owners, you have the right to:

 1. Learn whether personal data is processed,
 2. Request information if personal data has been processed,
 3. Learn the purpose of personal data processing and whether they are used in accordance with that purpose,
 4. Know the third parties to whom personal data is transferred, domestically or abroad,
 5. Request correction of personal data if it is incomplete or incorrectly processed and request notification of this correction to third parties to whom the personal data has been transferred,
 6. Request the deletion or destruction of personal data in the event that the reasons requiring their processing cease to exist, despite being processed in accordance with the Law and other relevant laws, and request notification of this deletion or destruction to third parties to whom the personal data has been transferred,
 7. Object to the occurrence of a result against the individual by analyzing the processed data exclusively through automated systems,
 8. Demand compensation in case of damage due to the unlawful processing of personal data.

If you wish to contact us for your rights and requests, you can personally deliver your requests to our address at Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus Plaza No:4, Inner Door No:4, Şişli, Istanbul or send them by post with acknowledgment of receipt or through a notary. Additionally, in accordance with the 5th article of the "Communiqué on Principles and Procedures for Application to the Data Controller," you can send your requests to the email address insurelab@hs02.kep.tr using the registered electronic mail (KEP) address, secure electronic signature, mobile signature, or the electronic mail address previously notified to us and registered in our systems.